Publique n°3023

Pétitionnaire: Halid Karajbic

- Unerkennung vum palestinensesche Staat - - Reconnaissance de l'État palestinien - - Recognition of the Palestinian state - - Anerkennung des palästinensischen Staates -

But de la pétition

The goal is that Luxembourg recognizes the Palestinian state. Out of the 27 countries in the EU, 9 have already acknowledged the State of Palestine. As of June 2023, 139 out of 193 UN member states had acknowledged the State of Palestine. Luxembourg's recognition of Palestine is a symbolic ... plus

Motivation de la pétition

It has been demonstrated over the years that waiting for Israel to recognize Palestine is a naive dream at best. Israel has not hesitated to construct additional illegal settlements in the occupied West Bank. They have also shown no restraint in their blockade on Gaza, which has led to a lot ... plus

expiré  25.03.2024
5350 /4.500
100%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
30.04.2024

Le seuil des 4500 signatures est atteint pour la pétition publique n°3023, le 30-04-2024

26.03.2024

La période de signature de la pétition publique n°3023 est clôturée, le 26-03-2024 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 5349

13.02.2024

La pétition publique n°3023 est ouverte à signature, le 13-02-2024

12.02.2024

Déclaration de recevabilité

12.02.2024

La pétition publique n°3023 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 12-02-2024

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 13-02-2024 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 25-03-2024 à 23h59

07.02.2024

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°3023, le 07-02-2024

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

19.01.2024

La pétition publique n°3023 est déposée, le 19-01-2024

Intitulé de la pétition: - Unerkennung vum palestinensesche Staat -

- Reconnaissance de l'État palestinien -

- Recognition of the Palestinian state -

- Anerkennung des palästinensischen Staates -

 

But de la pétition: The goal is that Luxembourg recognizes the Palestinian state.

Out of the 27 countries in the EU, 9 have already acknowledged the State of Palestine.

As of June 2023, 139 out of 193 UN member states had acknowledged the State of Palestine.

Luxembourg's recognition of Palestine is a symbolic and essential step towards bringing justice to the Palestine.

Additionally, it would demonstrate that Luxembourg not only aids the Palestinian people with donations but also acknowledges them as a nation.

 

D'Zil ass, datt Lëtzebuerg de Palestina unerkennt.

Vun de 27 Länner an der EU hunn 9 schonn de palästinensesche Staat unerkannt.

Zënter Juni 2023 haten 139 vun 193 UNO-Memberstaaten de Staat Palestina unerkannt.

D'Lëtzebuerger Unerkennung vu Palästina ass e symboleschen a wesentleche Schrëtt fir d'Palestinensescht Vollek Gerechtegkeet ze bréngen.

Donieft géif et weisen, datt Lëtzebuerg de palästinensesche Vollek net nëmme mat spenden hëlleft, mee se och als Natioun unerkennt.

 

Motivation de l'intérêt général de la pétition: It has been demonstrated over the years that waiting for Israel to recognize Palestine is a naive dream at best. Israel has not hesitated to construct additional illegal settlements in the occupied West Bank. They have also shown no restraint in their blockade on Gaza, which has led to a lot of hatred, violence and instability in this region. To end the occupation, the recognition of the Palestinian state is the first step.

 

Et gouf iwwer d'Jore bewisen datt d'Waarden op Israel fir Palästina ze erkennen am beschten en naiven Dram ass. Israel huet net gezéckt fir zousätzlech illegal Siidlungen an der besëtzter Westbank ze bauen. Si hunn och an hirer Blockade op Gaza kee Réckstand gewisen, wat zu villen Haass,Gewalt an Instabilitéit an dëser Regioun gefouert huet. Fir d'Besatzung op en Enn ze bréngen, ass d'Unerkennung vum palästinensesche Staat den éischte Schrëtt.