Ordinaire n°3032

Pétitionnaire: Loris Stankovic

Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

But de la pétition

Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft ... plus

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
09.02.2024

Une prise de position est demandée au sujet de la pétition ordinaire n°3032, le 09-02-2024

Ministre(s): Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

07.02.2024

La pétition ordinaire n°3032 est déclarée recevable par la Commission des Pétitions, le 07-02-2024

Recevabilité: recevable

25.01.2024

La pétition ordinaire n°3032 est déposée, le 25-01-2024

Intitulé de la pétition: Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

But de la pétition: Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft guff an ech well dass et rëm Letzebeueg gëtt.Dofir well ech mech asetzen dass dat och rëm geschitt an dass all di Leit déi nei hei an Land kommen dermat déi Letzebeueg gutt kenne well et ass jo schliisslech eis Landessprooch, ech fannen och dass dat Fach ,,Digital Science‘‘ neicht bréngt an och net sou sënnvoll ass wei letzebeueg. Ech hoffen dass ech iergendeppes erreeche kann.