Publique n°2726

Pétitionnaire: Roger Jean Paul Braun

Fir d'Ofschafe vum Cumul vun de politesche Mandater. Een Deputéierte soll net méi och nach dierfe Buergermeeschter, Schäffen oder Conseiller sinn.

But de la pétition

Ofschaffe vun dem Kumul vun de Politesche Mandater An dëst vun, dem Deputéierten, de Buergermeeschter bis zu dënn Schäffen an de Conseilleren aus de Gemengen. D 'Interessen firwat een asteet a gewielt ginn ass déi stoussen munch mol openaner. An dëst sinn dann schwiereg Situatiounen fir de ... plus

Motivation de la pétition

E Cumul vu politesche Mandater verhënnert dass de Gewielten sech honnertprozenteg op eng Funktioun ka konzentréieren. Vertraue vum Wieler kréien verlaangt awer no engem kompletten a responsabelen Asaz an engem éierlechen Engagement. Mat méi Mandater kann dat schwiereg ginn, well engem ... plus

expiré  22.06.2023
135 /4.500
3%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
13.12.2023

Déclaration de clôture

06.12.2023

La pétition publique n°2726 est clôturée, le 06-12-2023

Motivation de la clôture: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

12.10.2023

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

11.10.2023

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2726, le 11-10-2023 - Nombre de signatures après validation: 135

11.10.2023

Signatures électroniques validées: 135

23.06.2023

La période de signature de la pétition publique n°2726 est clôturée, le 23-06-2023 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 135

12.05.2023

La pétition publique n°2726 est ouverte à signature, le 12-05-2023

11.05.2023

Déclaration de recevabilité

11.05.2023

La pétition publique n°2726 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 11-05-2023

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 12-05-2023 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 22-06-2023 à 23h59

10.05.2023

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2726, le 10-05-2023

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

31.03.2023

La pétition publique n°2726 est déposée, le 31-03-2023

Intitulé de la pétition: Fir d'Ofschafe vum Cumul vun de politesche Mandater. Een Deputéierte soll net méi och nach dierfe Buergermeeschter, Schäffen oder Conseiller sinn.

 

 

But de la pétition: Ofschaffe vun dem Kumul vun de Politesche Mandater An dëst vun, dem Deputéierten, de Buergermeeschter bis zu dënn Schäffen an de Conseilleren aus de Gemengen.

D 'Interessen firwat een asteet a gewielt ginn ass déi stoussen munch mol openaner. An dëst sinn dann schwiereg Situatiounen fir de Gewielten.

 

 

Motivation de l'intérêt général de la pétition: E Cumul vu politesche Mandater verhënnert dass de Gewielten sech honnertprozenteg op eng Funktioun ka konzentréieren. Vertraue vum Wieler kréien verlaangt awer no engem kompletten a responsabelen Asaz an engem éierlechen Engagement. Mat méi Mandater kann dat schwiereg ginn, well engem Deputéierte seng Intressien an Decisiounen u Fraktiounszwang gebonne kënne sinn oder einfach net déi vun engem Buergermeeschter sinn. An deem Sënn ass e Cumul kontraproduktiv, egal wéi, e Mandat kennt ze kuerz. An dat mécht dem Gewielten och dacks onnéideg d'Liewen an d'Aarbecht schwéier a kann e Verloscht u Credibilitéit mat sech bréngen