Ordinaire n°2550

Pétitionnaire: Jennifer in't Groen

Beschäftegungsvertrag mat Schüler/-innen a Student/-innen och ausserhalb vun Schoulvakanzen méiglech maachen.

But de la pétition

Student/-innen a Schüler/-inne sollen op fräiwëlleger Basis och ausserhalb vun hire Schoulvakanzen duerfe vir ee Patron schaffen. Dëst ënnert engem Beschäftegungsvertrag an net ënnert engem Aarbechtsvertrag. Si sollen d'Méiglechkeet hunn sech eppes ze verdéngen, ouni ënnert engem Kontrakt musse Steieren, Krankenkeessbäitreeg asw. ofzegi soulaang si nach léieren oder studéieren.

Motivation de la pétition

Bis ewell duerfe Student/-innen a Schüler/-innen NET ënnert engem Beschäftegungsvertrag ausserhalb vu Schoulvakanze schaffen. Weekends ginn et vill Méiglechkeeten a ville verschiddene Branchen ze schaffen, bei deenen een och ausserhalb vu Schoulvakanze gutt gebraucht ka ginn. Vir de Betrib ass et oft schwiereg Personal ze fannen déi just vir eng kuerz Dauer schaffe wëllen. Student/-innen a Schüler/-inne kënne vir dës Branchen ee Manktem u Personal opfänken, an an engems eppes verdéngen, ouni doriwwer Ofgaben ze musse leeschten. Et ass vir Student/-innen a Schüler/-innen oninteressant ee Contrat à durée déterminée ofzeschléisse wann si nach am Studiengang sinn. De Beschäftegungsvertrag erlaabt et hinnen d'Konzentratioun op dem Studium ze halen, an awer schaffen ze kënnen.

Cette pétition publique n’a pas atteint le seuil de 4.500 signatures. A la demande du pétitionnaire, elle a été transformée en pétition ordinaire. Voir pétition publique.

Les étapes de cette pétition

Icon process
08.09.2023

Transmission de la prise de position gouvernementale au pétitionnaire

31.07.2023

Une prise de position au sujet de la pétition ordinaire n°2550 est disponible, le 31-07-2023

Ministre(s): Monsieur Georges Engel, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
28.06.2023

Une prise de position est demandée au sujet de la pétition ordinaire n°2550, le 28-06-2023

Ministre(s): Monsieur Georges Engel, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire

26.06.2023

Reclassement de la pétition publique n°2550, n'ayant pas atteint le seuil de 4500 signatures, en pétition ordinaire, le 26-06-2023