Publique n°2142

Pétitionnaire: Patrick Hurst

D'viischt Diere vu Linnebusse souwéi déi 2 éischt Sëtzreien déi fir PMR reservéiert si solle nees déblockéiert ginn !

But de la pétition

Linnebussen, déi zur öffentlecher Infrastruktur gehéiere, solle fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit nees vollstänneg accessibel ginn, sou wéi se daat virum 15. März 2020 waren!

Motivation de la pétition

D’UN-Behënnerterechtskonventioun schreiwt am Artikel 2 de Begrëff vun der Konzeptioun fir jiddereen (Universal Design) fest a garantéiert am Artikel 9 d’Zougänglechkeet vun öffentlechen Infrastrukturen, souwéi d’Recht op perséinlech Autonomie am Artikel 19. D'UN-Konventioun fir Leit mat Behënnerung (UN-CRPD) souwéi dat räzent gestëmmtent Accessibilitéitsgesetz garantéieren all Birger e gläichberechten Zougang zu öffentlecher Infrastruktur!

Cette pétition publique n’a pas atteint le seuil de 4.500 signatures. A la demande du pétitionnaire, elle a été transformée en pétition ordinaire. Voir pétition ordinaire.
expiré  17.02.2022
95 /4.500
2%
signatures enregistrées

Les étapes de cette pétition

Icon process
30.03.2022

Reclassement de la pétition publique, n'ayant pas atteint le seuil de 4500 signatures, en pétition ordinaire n°2142, le 30-03-2022

03.03.2022

Demande concernant la poursuite de l'instruction de la pétition reclassée en pétition ordinaire

02.03.2022

Le seuil des 4500 signatures n'est pas atteint pour la pétition publique n°2142, le 02-03-2022 - Nombre de signatures après validation: 95

02.03.2022

Signatures électroniques validées: 95

18.02.2022

La période de signature de la pétition publique n°2142 est clôturée, le 18-02-2022 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 95

07.01.2022

La pétition publique n°2142 est ouverte à signature, le 07-01-2022

06.01.2022

Déclaration de recevabilité

06.01.2022

La pétition publique n°2142 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 06-01-2022

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 07-01-2022 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 17-02-2022 à 23h59

05.01.2022

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2142, le 05-01-2022

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

07.12.2021

La pétition publique n°2142 est déposée, le 07-12-2021

Intitulé de la pétition: D'viischt Diere vu Linnebusse souwéi déi 2 éischt Sëtzreien déi fir PMR reservéiert si solle nees déblockéiert ginn !

But de la pétition: Linnebussen, déi zur öffentlecher Infrastruktur gehéiere, solle fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit nees vollstänneg accessibel ginn, sou wéi se daat virum 15. März 2020 waren!

Motivation de l'intérêt général de la pétition: D’UN-Behënnerterechtskonventioun schreiwt am Artikel 2 de Begrëff vun der Konzeptioun fir jiddereen (Universal Design) fest a garantéiert am Artikel 9 d’Zougänglechkeet vun öffentlechen Infrastrukturen, souwéi d’Recht op perséinlech Autonomie am Artikel 19. D'UN-Konventioun fir Leit mat Behënnerung (UN-CRPD) souwéi dat räzent gestëmmtent Accessibilitéitsgesetz garantéieren all Birger e gläichberechten Zougang zu öffentlecher Infrastruktur!