Publique n°2061

Pétitionnaire: Jules Clement

Ënnerstëtzung fir d'Elteren deenen hier Kanner NET an eng Maison relais ginn

But de la pétition

D'Zil vun der Petitioun ass, dass déi Elteren eng finanziell Bäihellef solle kréien, deenen hier Kanner net an eng Maison relais ginn an/oder deenen hier Kanner all Dag doheem oder bei engem aanere Familljemember (Grousselteren, Tatta oder Monni asw.) mëttes z'iesse kréien. Dëst och als ... plus

Motivation de la pétition

An der Ried zur Lag vun der Natioun vum 12. Oktober 2021 wou ënnert Aanerem matgedeelt gouf, dass d'Maison relais'en ab der Rentrée 2022-2023 vu moies 7 bis owes 7 solle gratis ginn, grad esou wéi d'gratis Mëttegiesse fir d'Kanner an der Grondschoul an am Lycée, wat secherlech Mesuren sinn ... plus

expiré  02.12.2021
4879 /4.500
100%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
05.05.2022

Un débat public en commission a eu lieu le 05-05-2022 au sujet de la pétition publique n°2061

09.02.2022

Le seuil des 4500 signatures est atteint pour la pétition publique n°2061, le 09-02-2022

09.02.2022

Signatures électroniques validées: 4879

03.12.2021

La période de signature de la pétition publique n°2061 est clôturée, le 03-12-2021 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 4935

22.10.2021

La pétition publique n°2061 est ouverte à signature, le 22-10-2021

21.10.2021

Déclaration de recevabilité

21.10.2021

La pétition publique n°2061 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 21-10-2021

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 22-10-2021 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 02-12-2021 à 23h59

20.10.2021

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2061, le 20-10-2021

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

14.10.2021

La pétition publique n°2061 est déposée, le 14-10-2021

Intitulé de la pétition: Ënnerstëtzung fir d'Elteren deenen hier Kanner NET an eng Maison relais ginn

But de la pétition: D'Zil vun der Petitioun ass, dass déi Elteren eng finanziell Bäihellef solle kréien, deenen hier Kanner net an eng Maison relais ginn an/oder deenen hier Kanner all Dag doheem oder bei engem aanere Familljemember (Grousselteren, Tatta oder Monni asw.) mëttes z'iesse kréien. Dëst och als Motivatioun fir dass nach méi Elteren sech géifen fir een Travail à temps partiel entscheeden fir méi Zäit mat hiere Kanner ze verbréngen. Schliesslech gëtt och vill Geld agespuert, bei Infrastruktur- a Fonctionnementskäschten vun de Maison relais'en, duerch déi Elteren déi hier Kanner doheem versuergen.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: An der Ried zur Lag vun der Natioun vum 12. Oktober 2021 wou ënnert Aanerem matgedeelt gouf, dass d'Maison relais'en ab der Rentrée 2022-2023 vu moies 7 bis owes 7 solle gratis ginn, grad esou wéi d'gratis Mëttegiesse fir d'Kanner an der Grondschoul an am Lycée, wat secherlech Mesuren sinn déi ze begréissen sinn, mee wou deene Leit déi hier Kanner doheem versuergen an doheem fir hier Kanner kachen, net Rechnung gedro gëtt.

Als Kompensatioun sollten déi Leit dann och eng ähnlech finanziell Bäihëllef kréien.