Ordinaire n°2577

Pétitionnaire: Romain Reiter

Aktiounsplang fir d'Bekämpfung vun den „Mistelen"

But de la pétition

Här Präsident D Mistelen, ( den Schmarotzer) breeden sich sich an ëmmer méi engem rasantem Tempo aus, net nëmmen an Uebstbongerten. Wann näischt geschitt wärten demnächst duerch d Mistelen vill méi Uebstbeem ofstiewen wéi der neier geplanzt ginn. D Baueren hunn net méi déi Zäit fir hier ... plus

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
19.01.2023

Une prise de position est demandée au sujet de la pétition ordinaire n°2577, le 19-01-2023

Ministre(s): Monsieur Claude Haagen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Madame Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

18.01.2023

La pétition ordinaire n°2577 est déclarée recevable par la Commission des Pétitions, le 18-01-2023

Recevabilité: recevable

06.01.2023

La pétition ordinaire n°2577 est déposée, le 06-01-2023

Intitulé de la pétition: Aktiounsplang fir d'Bekämpfung vun den „Mistelen"

But de la pétition: Här Präsident

 

D Mistelen, ( den Schmarotzer) breeden sich sich an ëmmer méi engem rasantem Tempo aus, net nëmmen an Uebstbongerten. Wann näischt geschitt wärten demnächst duerch d Mistelen vill méi Uebstbeem ofstiewen wéi der neier geplanzt ginn.

 

D Baueren hunn net méi déi Zäit fir hier Beem vun dem Mistelen ze befreien.

 

Den Staat soll aktiv ginn, an d Beem vun den Mestelen befreien.

 

Entweder duerch en Subsid, oder duerch Aktivéierung vun Leit ouni Aarbicht, déi sich doduerch eppes derbäi verdéngen kennen.

 

Dir kennt Iech och annner Moossnamen afalen lossen, dHaaptsaach et geschitt eppes.

 

Mat beschten Gréiss,

Romain Reiter