Publique n°2370

Pétitionnaire: Mandy Melone

Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een Elterendeel bestued gëtt.

But de la pétition

Zil ass dass ed een Conge extraordinaire ageféiert gett, fir dass dei Jonk leit déi schaffen ginn een urecht op een extraen Conge kréien, wann hier Elteren oder een Elter-deel bestued oder gepacst gett.

Motivation de la pétition

Zéit huet évoluéiert an emmer méi Elteren ginn gescheed an frësch bestued, an sou wéi d'Elteren een daag urecht op Congé extraordinaire hunn, wär ed korrekt an fair, dass Kanner vun den Elteren (wann sie schon schaffen) och een urecht op een congé extraordinaire kréien, wann hier Elteren oder ... plus

expiré  11.08.2022
47 /4.500
1%
signatures enregistrées

Partager la pétition

Les étapes de cette pétition

Icon process
12.08.2022

La période de signature de la pétition publique n°2370 est clôturée, le 12-08-2022 - Nombre de signatures électroniques avant validation: 47

04.07.2022

Déclaration de recevabilité

01.07.2022

La pétition publique n°2370 est ouverte à signature, le 01-07-2022

30.06.2022

La pétition publique n°2370 est déclarée recevable par la Conférence des Présidents, le 30-06-2022

Recevabilité: recevable

Date de début de la période de signature: 01-07-2022 à 0h00

Date de fin de la période de signature: 11-08-2022 à 23h59

29.06.2022

La Commission des Pétitions a donné un avis favorable au sujet de la pétition publique n°2370, le 29-06-2022

Avis de la Commission des Pétitions: favorable

16.06.2022

La pétition publique n°2370 est déposée, le 16-06-2022

Intitulé de la pétition: Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een Elterendeel bestued gëtt.

But de la pétition: Zil ass dass ed een Conge extraordinaire ageféiert gett, fir dass dei Jonk leit déi schaffen ginn een urecht op een extraen Conge kréien, wann hier Elteren oder een Elter-deel bestued oder gepacst gett.

Motivation de l'intérêt général de la pétition: Zéit huet évoluéiert an emmer méi Elteren ginn gescheed an frësch bestued, an sou wéi d'Elteren een daag urecht op Congé extraordinaire hunn, wär ed korrekt an fair, dass Kanner vun den Elteren (wann sie schon schaffen) och een urecht op een congé extraordinaire kréien, wann hier Elteren oder een deel vun den Elteren bestued oder gepacst gett. Außerdem, fir scheedungskanner wär ed em sou méi ideal, well ed do am warscheinlechsten ass, dass d'Elteren sech irjendwann frësch bestueden wäerten.